KONTROLE, PRZEGLĄDY I SERWIS

KONTROLE, PRZEGLĄDY I SERWIS

 

Właściwy stan techniczny placu zabaw jest niezwykle istotny ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowników.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z normy PN-EN 1176-1 zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw stosował się do zaleceń niniejszej instrukcji i przeprowadzał stosowne kontrole według poniższego schematu.

Kontrola regularna

Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe lub zaśmiecenia placu zabaw.

Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu.

Kontrola funkcjonalna

Kontrola funkcjonalna jest przeglądem mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, szczególnie dotyczy to jego zużycia. Kontrola powinna być przeprowadzana raz na kwartał.

 

Przedmiotem kontroli są:

  • czystość

  • prześwity między urządzeniem a powierzchnią gruntu

  • stan nawierzchni

  • odsłonięte fundamenty

  • ostre krawędzie

  • brak elementów konstrukcyjnych

  • nadmierne zużycie elementów ruchomych

  • kompletność i zawartość konstrukcji

 

3. Coroczna kontrola podstawowa – przegląd placu zabaw

Kontrola wykonana w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych. Kontrola podstawowa powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające wiedzę w zakresie obowiązujących norm oraz odpowiednie doświadczenie.

 

Jako Producent Placów Zabaw oferujemy odpłatną usługę przeglądu placu zabaw, która obejmuje następujący zakres prac:

 

- sprawdzenie wpływu warunków atmosferycznych

- sprawdzenie śladów rozkładu lub korozji

- sprawdzenie zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw

- sprawdzenie zużycia elementów ruchomych

- sporządzenie protokołu przeglądu w dwóch egzemplarzach

- wykonanie kosztorysu naprawy

 

Na podstawie sporządzonego protokołu z przeglądu placu zabaw i kosztorysu napraw, nasi klienci mogą odpłatnie skorzystać z kompleksowej usługi serwisowej.

 

Coroczna kontrola podstawowa / przegląd placu zabaw:

  •  do 10-u urządzeń - 400 netto
  • 11-15-u urządzeń - 600 netto

 

Allegro2
Facebook