Serwis i gwarancja placów zabaw

Serwis i gwarancja

Właściwy stan techniczny placu zabaw jest niezwykle istotny ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowników. Zgodnie z przepisami wynikającymi z normy PN-EN-1176-1 zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw stosował się do zaleceń niniejszej instrukcji i przeprowadzał stosowne kontrole według poniższego schematu.

1. Kontrola regularna

Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe lub zaśmiecenia placu zabaw.

Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu.

2. Kontrola funkcjonalna

Kontrola funkcjonalna jest przeglądem mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, szczególnie dotyczy to jego zużycia.

Kontrola powinna być przeprowadzana raz na kwartał.

Przedmiotem kontroli są:

czystość, prześwity między urządzeniem a powierzchnią gruntu, stan nawierzchni, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie elementów ruchomych, kompletność i zwartość konstrukcji.

3. Coroczna kontrola podstawowa

Kontrola wykonana w odstępach czasu nieprzekraczających 12 miesięcy ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych.

Kontrola podstawowa powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające wiedzę w zakresie obowiązujących norm oraz odpowiednie doświadczenie.

Nasi klienci mogą skorzystać z profesjonalnych usług serwisu wykonywanego przez pracowników naszej firmy

Coroczna kontrola podstawowa/przegląd placu zabaw:

Plac zabaw do 10 urządzeń - 300 zł netto

Plac zabaw od 11 do 15 urządzeń - 450 zł netto

Zakres prac:

sprawdzenie wpływu warunków atmosferycznych;

sprawdzenie śladów rozkładu lub korozji;

sprawdzenie zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw;

sprawdzenie zużycia elementów ruchomych;

- sporządzenie protokołu przeglądu w dwóch egzemplarzach;

- wykonanie kosztorysu naprawy.

Usługi montażowe:

Demontaż urządzeń - 30 % wartości urządzenia netto

Montaż urządzeń (dotyczy przypadku zmiany lokalizacji urządzeń) 30 % wartości urządzenia netto

Do usługi serwisu należy doliczyć koszt transportu - wycena indywidualna.

Allegro2
Facebook