Kontrole i przeglądy

Właściwy stan techniczny placu zabaw jest niezwykle istotny ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowników.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z normy PN-EN 1176-1 zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw stosował się do zaleceń niniejszej instrukcji i przeprowadzał stosowne kontrole według poniższego schematu.

Kontrola regularna

​Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe lub zaśmiecenia placu zabaw.

Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu.

Kontrola funkcjonalna

Kontrola funkcjonalna jest przeglądem mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, szczególnie dotyczy to jego zużycia. Kontrola powinna być przeprowadzana raz na kwartał.

Przedmiotem kontroli są:

 • czystość
 • prześwity między urządzeniem a powierzchnią gruntu
 • stan nawierzchni
 • odsłonięte fundamenty
 • ostre krawędzie
 • brak elementów konstrukcyjnych
 • nadmierne zużycie elementów ruchomych
 • kompletność i zawartość konstrukcji

Coroczna kontrola podstawowa – przegląd placu zabaw

Kontrola wykonana w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych. Kontrola podstawowa powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające wiedzę w zakresie obowiązujących norm oraz odpowiednie doświadczenie.

Jako Producent Placów Zabaw oferujemy odpłatną usługę przeglądu placu zabaw, która obejmuje następujący zakres prac:

 • sprawdzenie wpływu warunków atmosferycznych
 • sprawdzenie śladów rozkładu lub korozji
 • sprawdzenie zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw
 • sprawdzenie zużycia elementów ruchomych
 • sporządzenie protokołu przeglądu w dwóch egzemplarzach
 • wykonanie kosztorysu naprawy

Na podstawie sporządzonego protokołu z przeglądu placu zabaw i kosztorysu napraw, nasi klienci mogą odpłatnie skorzystać z kompleksowej usługi serwisowej.

Coroczna kontrola podstawowa / przegląd placu zabaw:

 • do 10-u urządzeń – 400 netto
 • 11-15-u urządzeń – 600 netto

domek tło